Algemene voorwaarden Ads Specialisten

 

De vennootschap onder firma Ads Specialisten is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70033269 en is gevestigd aan de Bart de Ligtstraat 1097 JE, te Amsterdam.

 

Artikel 1   Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Ads Specialisten.
 3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan een training.
 5. Diensten: De Diensten die Ads Specialisten aanbiedt, Google Ads Adverteren, campagne optimalisatie, trainingen en cursussen en alle marketing- en ads gerelateerde diensten.
 6. Ads Specialisten: de dienstverlener die Diensten aanbiedt aan Opdrachtgever.
 7. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Ads Specialisten heeft aangesteld, projecten aan Ads Specialisten heeft verleend voor Diensten die door Ads Specialisten worden uitgevoerd, of waaraan Ads Specialisten een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan. 
 8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Ads Specialisten, alsmede voorstellen van Ads Specialisten voor Diensten die door Ads Specialisten aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Ads Specialisten waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

 

Artikel 2   Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Ads Specialisten, elke Overeenkomst tussen Ads Specialisten en Opdrachtgever en op elke dienst die door Ads Specialisten wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Ads Specialisten aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Ads Specialisten is overeengekomen. 
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Ads Specialisten niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3   Het Aanbod 

 1. Alle door Ads Specialisten gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 
 2. Ads Specialisten is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Ads Specialisten het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Ads Specialisten gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 5. Oplevertijden in het aanbod van Ads Specialisten zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4   Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Ads Specialisten heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (digitaal) aan Ads Specialisten te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
 2. Ads Specialisten heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. 
 3. Ads Specialisten is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Elke Overeenkomst die met Ads Specialisten wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Ads Specialisten wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Ads Specialisten is verbonden.
 6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen.
 7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5   Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, zoals overeengekomen in de Overeenkomst. 
 2. De Overeenkomst wordt elk jaar telkenmale stilzwijgend verlengd met de oorspronkelijk overeengekomen termijn, tenzij Opdrachtgever of Ads Specialisten de Overeenkomst schriftelijk heeft beëindigd met een opzegtermijn van één maand vóór het einde van de overeengekomen desbetreffende periode. 
 3. Zowel Opdrachtgever als Ads Specialisten kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 4. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Ads Specialisten ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 5. Partijen kunnen de Overeenkomst , zodra deze vier maanden heeft geduurd, schriftelijk  beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één (kalender)maand, tenzij anders overeengekomen.. 
 6. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever het overeengekomen projecttarief verschuldigd die nog resteert tot aan de eerste 4 maanden na aanvang van de Overeenkomst.
 7. Zowel Opdrachtgever als Ads Specialisten kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Ads Specialisten nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6   Uitvoering van de dienstverlening

 1. Ads Specialisten zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Ads Specialisten staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven. 
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Ads Specialisten de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Ads Specialisten aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Ads Specialisten heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn. 
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Ads Specialisten niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Ads Specialisten, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 5. Ads Specialisten is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. 
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Ads Specialisten Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang. 
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Ads Specialisten aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Ads Specialisten of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Ads Specialisten recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

 

Artikel 7   Verplichtingen Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever is verplicht alle door Ads Specialisten verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Ads Specialisten niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 2. Ads Specialisten is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Ads Specialisten verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Ads Specialisten voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Ads Specialisten kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Ads Specialisten gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Ads Specialisten.

 

Artikel 8   Training

 1. Ads Specialisten kan indien daartoe opdracht is gegeven een Training organiseren voor (werknemers van) Opdrachtgever. De Training kan zowel individueel als in groepsverband plaatsvinden. 
 2. De Training vindt plaats op locatie van Opdrachtgever tenzij anders is overeengekomen. Indien de Training plaatsvindt op locatie van Opdrachtgever dient Opdrachtgever zorg te dragen om de gevraagde faciliteiten tijdig ter beschikking te stellen aan Ads Specialisten. Indien een Training niet kan plaatsvinden omdat Opdrachtgever niet heeft voldaan aan voornoemde verplichting, komen de gevolgen hiervan voor rekening en risico van Opdrachtgever. 
 3. Ads Specialisten is gerechtigd om instructies te geven met betrekking tot de geschiktheid van de locatie en de daar aanwezige faciliteiten voor aanvang van de Training.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de uitvoering van de Trainingen kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens en de eigen inzet en medewerking van Opdrachtgever en diens medewerkers gedurende de Training. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie en de inzet vanuit Opdrachtgever zelf en diens medewerkers die deelnemen aan de Training.  
 5. Opdrachtgever zal Ads Specialisten schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
 6. Indien hiertoe voorafgaand en expliciete schriftelijke toestemming van Ads Specialisten is verkregen, is het voor Opdrachtgever mogelijk om Deelnemers onderling te vervangen, zonder bijkomende kosten. Indien de Dienst een groepstraining betreft op verzoek van Opdrachtgever, zal Ads Specialisten bij de inhoud van haar Dienst zoveel mogelijk rekening houden met de wensen van Opdrachtgever, alsmede de behoeften van de betreffende Deelnemers.
 7. Ads Specialisten behoudt zich het recht voor om Trainingen te allen tijde te annuleren. Zulks is bijvoorbeeld mogelijk in geval van een ontoereikend aantal deelnemers, hetwelk in het Aanbod vermeld zal staan. 
 8. Indien Opdrachtgever, of een Deelnemer besluit om gedurende de Training te stoppen, heeft Opdrachtgever geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.

 


Artikel 9   SEA en Google Ads campagnes

 1. Ads Specialisten biedt de mogelijkheid aan om (google-,, en of andersoortige) advertenties op te stellen. Aan de inhoud van deze advertenties kan Ads Specialisten nadere voorwaarden en/of eisen stellen. Indien de inhoud van de door Opdrachtgever aangeleverde teksten in strijd zijn met enige wettelijke bepalingen of voorschriften, danwel in strijd is met hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, heeft Ads Specialisten het recht deze teksten te weigeren.
 2. Ads Specialisten garandeert geen resultaten omtrent het verlenen van SEA diensten. Ads Specialisten past slechts een bepaalde strategie toe. Hierover verstrekt Ads Specialisten geen garantie Evenmin kan Ads Specialisten hierover toezeggingen doen doch zal Ads Specialisten zich inspannen een verbeterde positie te verkrijgen voor Opdrachtgever.
 3. Indien Ads Specialisten ten behoeve van Opdrachtgever SEA opzet, worden de te verrichten diensten in het kader van SEA duidelijk en schriftelijk vastgelegd. Opdrachtgever kan ten behoeve hiervan informatie aanleveren. 
 4. Indien overeengekomen dient Opdrachtgever eerst een akkoord te geven, voordat de advertentie verder opgesteld en/of geplaatst zal worden.
 5. Het budget voor de SEA wordt door Opdrachtgever bepaald  en dient tijdig  voldaan te worden. Indien een campagne wordt gepauzeerd door Google in verband met het uitblijven of storneren van de betaling, is Ads Specialisten hiervoor niet aansprakelijk cq. verplicht om de facturatie zonder overleg te schorsen.
 6. De uitvoering van de SEA diensten is voorts afhankelijk van richtlijnen, regels en het beleid van derden zoals bijv. Google, waarop Ads Specialisten geen invloed heeft. De diensten worden door Ads Specialisten uitgevoerd met inachtneming van de beperkingen die gesteld worden door de betreffende derden.

 

Artikel 10   Adviezen

 1. Ads Specialisten kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Ads Specialisten de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 
 2. De door Ads Specialisten verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend advies.
 3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Ads Specialisten verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Ads Specialisten wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Ads Specialisten gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging. 
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Ads Specialisten kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.  
 5. Opdrachtgever zal Ads Specialisten schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

 

Artikel 11   Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Ads Specialisten is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Ads Specialisten, Ads Specialisten een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

Artikel 12   Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Ads Specialisten voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. 
 3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.
 4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Ads Specialisten ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Ads Specialisten is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
 8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Ads Specialisten. 
 9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 13   Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Ads Specialisten zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Ads Specialisten meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 14   Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Ads Specialisten gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Ads Specialisten de betrokkene hierover informeren.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Ads Specialisten verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Ads Specialisten tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Ads Specialisten op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is. 

 

Artikel 15   Opschorting en ontbinding

 1. Ads Specialisten heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Ads Specialisten gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt. 
 2. Ads Specialisten is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
 3. Ads Specialisten is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Ads Specialisten te vergoeden voor elk financieel verlies dat Ads Specialisten lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 16   Overmacht

 1. Ads Specialisten is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Ads Specialisten wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Ads Specialisten, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Ads Specialisten zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Ads Specialisten of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) brand (viii) overige situaties die naar het oordeel van Ads Specialisten buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Ads Specialisten is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 17   Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Ads Specialisten alleen geacht te bestaan ​​indien Ads Specialisten dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Ads Specialisten, is Ads Specialisten uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Ads Specialisten binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Ads Specialisten deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Ads Specialisten in staat is om adequaat te reageren.  
 3. Indien het verrichten van Diensten door Ads Specialisten leidt tot aansprakelijkheid van Ads Specialisten, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Ads Specialisten. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. 
 4. Ads Specialisten sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Ads Specialisten is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Opdrachtgever vrijwaart Ads Specialisten voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Ads Specialisten geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Ads Specialisten.
 6. Enige door Ads Specialisten opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Ads Specialisten.
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van Ads Specialisten is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Ads Specialisten opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Ads Specialisten. Ads Specialisten is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
 8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Ads Specialisten nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Ads Specialisten haar eigen advies.
 9. Ads Specialisten staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Ads Specialisten verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Ads Specialisten vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Ads Specialisten binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Ads Specialisten. 

 

Artikel 18   Geheimhouding

 1. Ads Specialisten en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Ads Specialisten bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Ads Specialisten is verkregen.
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Ads Specialisten opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Ads Specialisten steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
 3. Indien Ads Specialisten op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Ads Specialisten zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Ads Specialisten niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Ads Specialisten aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Ads Specialisten vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Ads Specialisten vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Ads Specialisten is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Ads Specialisten en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 19   Intellectuele Eigendomsrechten 

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Ads Specialisten waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Ads Specialisten en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Ads Specialisten worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Ads Specialisten gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Ads Specialisten rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Ads Specialisten. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Ads Specialisten opgeleverde zaken, dient Ads Specialisten expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen. 
 4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Ads Specialisten rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 

Artikel 20   Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Ads Specialisten verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Ads Specialisten zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst. 
 2. Opdrachtgever vrijwaart Ads Specialisten van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Ads Specialisten voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 
 4. Opdrachtgever vrijwaart Ads Specialisten voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Ads Specialisten verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 21   Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Ads Specialisten of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via administratie@adsspecialisten.nl met als onderwerp “Klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Ads Specialisten de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Ads Specialisten zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 22  Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Ads Specialisten en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Ads Specialisten heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
 3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Ads Specialisten en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Amsterdam, locatie Amsterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Amsterdam, 16 februari 2021